עלה המוות בחלנונינו, אוי לנו כי חטאנו

עלה המוות בלנונינו, אוי לנו כי חטאנו